Countryside Access Maintenance Officer / Swyddog Cynnal a Chadw Mynedi

Recruiter
BRIDGEND COUNTY BOROUGH COUNCIL
Location
The Vale of Glamorgan (Bro Morgannwg)
Salary
12644.00 - 13015.00 GBP Annual + / GBP12,644 - GBP13,015 y flwyddyn
Posted
08 Jun 2018
Closes
21 Jun 2018
Job Type
Contract

22.2 hours per week

Bridgend County Borough is an area of natural beauty and diversity right at the heart of Southern Wales. It forms part of the Glamorgan Heritage Coast and Countryside and has a network of over 600 Km of public rights of way and 50 Km of recreational traffic free cycle routes.

We are seeking a suitably experienced person to join our Rights of Way team to assist the Council in fulfilling its statutory responsibilities for ensuring that the local rights of way network is protected, well maintained and enjoyed by residents and visitors alike. The role is based within Highway Services and provides an excellent opportunity for an enthusiastic individual to help manage that network.

As a member of the Rights of Way team your main duties will be the maintenance and protection of the local rights of way network, part of which will require you to work in partnership with stakeholder groups to foster good relations to achieve understanding, co-operation and reduce conflict. This will involve the implementation of Highways and Rights of Way legislation.

The role will require at least 4 years experience of working within a rights of way environment and an ability to demonstrate a good knowledge of public rights of way legislation. You should also have proven experience of enforcement and organising all types of improvement and maintenance works.

Excellent communication and interpersonal skills will be essential, enabling you to deal with people with tact and diplomacy and build partnerships to meet the aims of the team. You must have good map reading skills and be IT literate, with good knowledge of GIS.

A full driving licence is essential as is the ability to travel around the County Borough, often to remote locations.

For an informal discussion please contact Andrew Mason on .

22.2 awr yr wythnos

Mae Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn ardal o harddwch naturiol ac amrywiaeth yng nghanol de Cymru. Mae'n rhan o Arfordir Treftadaeth a Chefn Gwlad Morgannwg ac mae ganddi rwydwaith o dros 600 Km o hawliau tramwy cyhoeddus a 50 Km o lwybrau beicio hamdden didraffig.

Rydym yn chwilio am berson sy'n meddu ar brofiad addas i ymuno a'n tim Hawliau Tramwy i gynorthwyo'r Cyngor wrth fodloni ei gyfrifoldebau statudol ar gyfer sicrhau bod y rhwydwaith hawliau tramwy lleol yn cael ei ddiogelu, ei gynnal a'i gadw'n dda a'i fwynhau gan drigolion ac ymwelwyr fel ei gilydd. Mae'r rol wedi'i lleoli yn y Gwasanaethau Priffyrdd ac mae'n gyfle gwych i unigolyn brwdfrydig helpu i reoli'r rhwydwaith hwnnw.

Fel aelod o'r tim Hawliau Tramwy eich prif ddyletswyddau fydd cynnal a diogelu'r rhwydwaith hawliau tramwy lleol, ac fel rhan o hyn bydd yn ofynnol i chi weithio mewn partneriaeth a grwpiau rhanddeiliaid i feithrin perthnasoedd da i gyflawni dealltwriaeth, cydweithredu a lleihau gwrthdaro. Bydd hyn yn cynnwys gweithredu deddfwriaeth Priffyrdd a Hawliau Tramwy.

Bydd y rol yn ei gwneud yn ofynnol cael 4 blynedd o brofiad o weithio mewn amgylchedd hawliau tramwy ac yn gallu dangos gwybodaeth dda am ddeddfwriaeth hawliau tramwy cyhoeddus. Dylech hefyd feddu ar brofiad amlwg o orfodi a threfnu pob math o waith gwella a chynnal a chadw.

Bydd sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol yn hanfodol, gan eich galluogi i ymdrin a phobl yn ddoeth ac yn ddiplomyddol a meithrin partneriaethau i gyflawni amcanion y tim. Rhaid i chi feddu ar sgiliau darllen mapiau gwych a bod yn gyfarwydd a TG, gyda gwybodaeth dda am GIS.

Mae trwydded yrru lawn yn hanfodol, a hefyd y gallu i deithio o amgylch y Fwrdeistref Sirol, yn aml i leoliadau anghysbell.

Am sgwrs anffurfiol, ffoniwch Andrew Mason ar .