Skip to main content

Waking Night Childcare Officer

A number of exciting opportunities has become available at Cardiff Council Children's Services, and we are recruiting 2 part Time Waking Nights Childcare Officers for Crosslands Childrens Home.

This is an exciting time to join a service which puts the individual at the heart of our work. The team works from a strengths-based (Signs of Safety) approach to meet the needs of children and their families.

The successful candidates will be part of a vital team providing a comprehensive service to young people between the ages of 11 -17 inclusive, ensuring the physical, social, and emotional care and development of the young people.

You will be awake on duty at all times throughout the night to monitor and to respond to young people's individual needs and the requirements/instruction of on-call Managers.

You will have proven experience of working with young people in a residential childcare setting, as well as the ability to complete the Social Care Wales Induction Framework within 6 months of appointment. Excellent communication skills are needed for this role, as well as a caring and friendly disposition to meet the needs of the young people.

These posts are part time and will work 22 hours per week. The salary shown however relates to 37 hours per week and will therefore be pro-rata'd accordingly.

For further information or informal conversation about this opportunity, please contact Siobhan Teague Registered Manager on Tel: .

These posts are subject to Enhanced Disclosure and Barring Service checks.

Safeguarding and Child Protection are key priorities for the Council. We aim to support children and vulnerable adults to ensure they are as safe as they can possibly be. Our services and schools are committed to ensuring the safety and protection of all children and vulnerable adults, and will take action to safeguard their well-being, and acknowledge that children and vulnerable adults have a right to protection. This is supported in the general ethos of the Council and all schools.

As an equal opportunities employer, we value diversity. Therefore, although not a requirement for application, we welcome and encourage applications from underrepresented individuals including those:

  • aged under 25;
  • not in employment, education or training;
  • from our local communities including in particular disabled individuals, carers and those from the Cardiff BAME and LGBT+ communities;
  • ability to communicate fluently in Welsh.

We welcome applications in both English and Welsh. Applications received in Welsh will not be treated less favourably than English applications.

Mae nifer o gyfleoedd cyffrous wedi codi yng Ngwasanaethau Plant Cyngor Caerdydd, ac rydym yn awyddus i recriwtio dau Swyddog Gofal Plant Effro'r Nos rhan amser ar gyfer Cartref Gofal Crosslands.

Mae hwn yn gyfle cyffrous i ymuno ?? gwasanaeth sy'n rhoi'r unigolyn wrth wraidd ein gwaith. Mae'r t??m yn gweithio yn ??l dull sy'n seiliedig ar gryfderau (Arwyddion Diogelwch) i ddiwallu anghenion plant a'u teuluoedd.

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn aelod o d??m hanfodol sy'n cynnig gwasanaeth cynhwysfawr i bobl ifanc rhwng 11 a 17 oed, gan gynnwys yr oedrannau hynny, gan sicrhau gofal a datblygiad corfforol, cymdeithasol ac emosiynol y bobl ifanc.

Byddwch yn effro ar ddyletswydd ar bob adeg yn ystod y nos i fonitro ac ymateb i anghenion unigol pobl ifanc a gofynion/cyfarwyddyd Rheolwyr ar alw.

Bydd gennych brofiad o weithio gyda phobl ifanc mewn lleoliad gofal plant preswyl, yn ogystal ??'r gallu i gwblhau Fframwaith Sefydlu Gofal Cymdeithasol Cymru o fewn 6 mis o'ch penodiad. Mae angen sgiliau cyfathrebu ardderchog ar gyfer y r??l hon, yn ogystal ?? natur ofalgar a chyfeillgar i ddiwallu anghenion y bobl ifanc.

I gael rhagor o wybodaeth neu sgwrs anffurfiol am y cyfle hwn, cysylltwch ?? Siobhan Teague y Rheolwr Cofrestredig Dros drwy ffonio .

Mae'r swydd hyn yn amodol ar Wiriadau Manylach y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae diogelu ac amddiffyn plant yn flaenoriaethau pwysig i'r Cyngor. Ein nod yw helpu plant ac oedolion sy'n agored i niwed i sicrhau eu bod mor ddiogel ?? phosibl. Mae ein gwasanaethau a'n hysgolion yn ymrwymedig i sicrhau diogelwch plant ac amddiffyn plant ac oedolion sy'n agored i niwed, a byddwn yn gweithredu i ddiogelu eu lles, gan gydnabod bod gan blant ac oedolion sy'n agored i niwed hawl i gael eu hamddiffyn. Cefnogir hyn yn ethos cyffredinol y Cyngor a'r holl ysgolion.

Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg a Saesneg. Ni chaiff ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na rhai Saesneg

21166.00 - 24799.00 GBP Annual

Waking Night Childcare Officer

JobG8
Cardiff, UK
Contract

Published on 3 Dec 2019