Skip to main content

Team Manager

An exciting opportunity has become available at Cardiff Council, and we are seeking to recruit a dynamic and passionate Team Manager, to be based in Children's Services. Come and work for a service seeking to plan deliver and focus services around the journey of the child.

This is an exciting time to join a service which puts the individual at the heart of our work. The team works from a strengths-based (Signs of Safety) approach to meet the needs of children and their families.

The successful candidate will model the Signs of Safety approach, and work to a strengthening families agenda. As part of this dynamic management team you will be responsible for ensuring an excellent standard of work practice exists within the teams, whilst maintaining and developing the knowledge of research, practice developments, new initiatives and procedures and to utilise these in supervision, when planning for children.

You will need to be a Registered Social Worker, as well as have significant experience with staff and student supervision. You will be a good team player, and have excellent communication and organisation skills.

In return you will be provided with regular supervision and support leaning and development opportunities and the chance to shape the future delivery of services to children within Cardiff.

For further information or an informal discussion about this opportunity please contact Natasha Hidderley, Operational Manager on telephone number .

This post is subject to Disclosure and Barring Service Enhanced checks.

Safeguarding and Child Protection are key priorities for the Council. We aim to support children and vulnerable adults to ensure they are as safe as they can possibly be. Our services and schools are committed to ensuring the safety and protection of all children and vulnerable adults, and will take action to safeguard their well-being, and acknowledge that children and vulnerable adults have a right to protection. This is supported in the general ethos of the Council and all schools.

This vacancy is suitable for post share.

We welcome applications in both English and Welsh. Applications received in Welsh will not be treated less favourably than English applications.

As a large public sector organisation, it is important to us that we support the economic wellbeing of our citizens and that our workforce better reflects the communities we serve. Therefore, although not a requirement for application, we welcome and encourage applications from individuals:

  • aged under 25
  • not in employment, education or training
  • from our local communities including in particular those from the Cardiff BAME community
  • able to communicate fluently in Welsh

Mae cyfle cyffrous wedi codi yng Nghyngor Caerdydd, rydym yn awyddus i benodi Rheolwr T??m deinamig a brwdfrydig i weithio yn y Gwasanaethau Plant. Dewch i weithio i wasanaeth sy'n ceisio cynllunio, darparu a rhoi ffocws ar wasanaethau sy'n seiliedig ar siwrnai'r plentyn.

Mae hwn yn gyfle cyffrous i ymuno ?? gwasanaeth sy'n rhoi'r unigolyn wrth wraidd ein gwaith. Mae'r t??m yn gweithio yn ??l dull sy'n seiliedig ar gryfderau (Arwyddion Diogelwch) i ddiwallu anghenion plant a'u teuluoedd.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn modelu'r dull gwaith Arwyddion Diogelwch, ac yn gweithio ar sail agenda sy'n canolbwyntio ar gryfhau teuluoedd. Fel aelod o'r t??m rheoli deinamig hwn byddwch yn gyfrifol am sicrhau bod safonau ymarfer rhagorol ar waith yn y timau ac yn diweddaru ac yn datblygu gwybodaeth am waith ymchwil, arferion, mentrau a gweithdrefnau newydd a defnyddio'r rhain wrth oruchwylio a chynllunio ar gyfer plant.

Bydd angen i chi fod yn Weithiwr Cymdeithasol Cofrestredig gyda phrofiad helaeth o oruchwylio staff a myfyrwyr. Byddwch yn gallu gweithio'n dda mewn t??m ac yn meddu ar sgiliau cyfathrebu a threfnu rhagorol.

Yn gyfnewid am hynny byddwch yn cael eich goruchwylio'n rheolaidd, yn cael cymorth a chyfleoedd dysgu a datblygu ynghyd ??'r cyfle i siapio'r gwaith o ddarparu gwasanaethau i blant Caerdydd yn y dyfodol.

I gael rhagor o wybodaeth neu sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch ??Natasha Hidderley, Natasha Hidderley, Rheolwr Gweithredol, ar .

Mae'r swydd hon yn amodol ar wiriadau manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae Diogelu ac Amddiffyn Plant yn flaenoriaethau allweddol i'r Cyngor. Ein nod yw rhoi cymorth i blant ac oedolion sy'n agored i niwed gan sicrhau eu bod mor ddiogel ?? phosibl. Mae ein gwasanaethau a'n hysgolion wedi ymrwymo i sicrhau diogelwch pob plentyn ac oedolyn sy'n agored i niwed, a byddant yn gweithredu i ddiogelu eu lles. Maent yn cydnabod bod gan blant ac oedolion sy'n agored i niwed yr hawl i gael eu hamddiffyn. Cefnogir hyn yn ethos cyffredinol y Cyngor a'r holl ysgolion.

Mae'r swydd hon yn addas i'w rhannu.

Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg a Saesneg. Ni fydd ceisiadau Cymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

A ninnau yn sefydliad sector cyhoeddus mawr, mae'n bwysig ein bod yn cefnogi lles economaidd ein dinasyddion a bod ein gweithlu'n adlewyrchu'r cymunedau a wasanaethwn yn well. Felly, er nad yw'n ofynnol ar gyfer gwneud cais, rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan unigolion:

dan 25 oed

nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant

o'n cymunedau lleol, yn arbennig o gymuned Pobl Dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig Caerdydd

sy'n gallu cyfathrebu'n rhugl yn Gymraeg

39782.00 - 42683.00 GBP Annual

Team Manager

JobG8
Cardiff, UK
Contract

Published on 3 Dec 2019