Skip to main content

Team Manager

Are you interested in making a meaningful difference to the lives of people with a learning disability?

Due to the upcoming retirement of the current post holder, an exciting opportunity has become available at Cardiff Council. We are seeking to recruit a dynamic and passionate Team Manager, to be based in Learning Disability Services. You will manage a social work team which has close links with specialist health colleagues. This is an exciting time to join a service which puts the individual at the heart of our work.

We focus on the strengths of the people we work with and seek opportunities to support people to feel valued and included in their communities. We are committed to enabling people with learning disabilities to maximise independence, choice and control and to support them to live their lives the way they want to.

We are looking for a person with a strong value base, who is committed to a strength based practice approach and who is passionate about working alongside people with learning disabilities, families and communities to bring about change and generate positive outcomes.

Cardiff is a fantastic place to live and work. Cardiff stands proud as the capital of, and largest city in, Wales. It has a distinctive character with an excellent quality of life and an international reputation for its wide range of cultural, sporting and family attractions. Cardiff was recently voted Europe's 'third best' capital city to live in by the European Union survey and it's clear to see why.

To join our management team, it is essential that you have a Diploma/Degree in Social Work, CQSW, CSS or equivalent, and full professional registration. You will need to have at least 4 years social work experience. If you feel that you have excellent leadership skills, the experience and enthusiasm to promote best practice and keep staff motivated, then we are keen to hear from you.

In return you will be provided with regular supervision and support, learning and development opportunities and the chance to shape the future delivery of services to adults with a learning disability within Cardiff.

For further information or an informal discussion about this opportunity please contact Emma Mulinder, Operational Manager on telephone number .

This post is subject to Disclosure and Barring Service Enhanced checks.

Safeguarding and Child Protection are key priorities for the Council. We aim to support children and vulnerable adults to ensure they are as safe as they can possibly be. Our services and schools are committed to ensuring the safety and protection of all children and vulnerable adults, and will take action to safeguard their well-being, and acknowledge that children and vulnerable adults have a right to protection. This is supported in the general ethos of the Council and all schools.

This vacancy is suitable for post share.

We welcome applications in both English and Welsh. Applications received in Welsh will not be treated less favourably than English applications.

As a large public sector organisation, it is important to us that we support the economic wellbeing of our citizens and that our workforce better reflects the communities we serve. Therefore, although not a requirement for application, we welcome and encourage applications from under represented individuals:

  • aged under 25
  • not in employment, education or training
  • from our local communities including in particular those from the Cardiff BAME community and LGBT+ Communities
  • able to communicate fluently in Welsh

Oes gennych chi ddiddordeb mewn gwneud gwahaniaeth ystyrlon ym mywyd pobl ag anableddau dysgu?

Oherwydd ymddeoliad deiliad presennol y swydd, mae cyfle cyffrous wedi codi yng Nghyngor Caerdydd. Rydym yn chwilio am Reolwr T??m deinamig ac angerddol a fo'n rhan o'r Gwasanaethau Anableddau Dysgu. Byddwch yn rheoli t??m gwaith cymdeithasol gyda chysylltiadau agos ?? chydweithwyr iechyd arbenigol. Mae hwn yn gyfle cyffrous i ymuno ?? gwasanaeth sy'n rhoi'r unigolyn wrth galon ein gwaith.

Rydym yn canolbwyntio ar gryfderau'r bobl rydym yn gweithio ?? nhw ac yn ceisio cyfleoedd i gynorthwyo pobl i deimlo y c??nt eu gwerthfawrogi yn eu cymunedau. Rydym yn ymrwymo wrth roi'r gallu i bobl ag anableddau dysgu i wneud y mwyaf o'u hannibyniaeth, eu dewis a'u rheolaeth a'u cynorthwyo i fyw eu bywydau fel y mynnent.

Rydym yn chwilio am berson y mae ganddo sail werthoedd gref, ac sy'n ymroi i ddull ymarfer ar sail cryfderau ac sy'n angerddol dros weithio ?? phobl ag anableddau dysgu, teuluoedd a chymunedau i greu newid a dod ?? chanlyniadau cadarnhaol.

Mae Caerdydd yn lle gwych i fyw a gweithio ynddo. Mae Caerdydd yn ddinas falch, yn brifddinas a dinas fwyaf Cymru. Mae ganddi gymeriad unigryw a safon bywyd ardderchog ac enw rhyngwladol am ei hystod eang o atyniadau diwylliannol, chwaraeon ac ar gyfer y teulu. Yn ddiweddar, daeth Caerdydd yn drydedd o ran y brifddinas orau yn Ewrop i fyw ynddi mewn arolwg gan yr Undeb Ewropeaidd ac mae'n amlwg pam.

I ymuno ??'n t??m rheoli, mae'n hanfodol bod gennych Ddiploma/Gradd Gwaith Cymdeithasol, CQSW, CSS neu gymhwyster cyfatebol a chofrestriad proffesiynol llawn. Bydd angen o leiaf pedair blynedd o waith cymdeithasol arnoch. Os ydych yn teimlo bod gennych sgiliau arwain ardderchog, y profiad a'r brwdfrydedd i hyrwyddo arfer gorau ac ysgogi staff, rydym yn awyddus i glywed gennych chi.

A chewch chithau oruchwyliaeth reolaidd a chymorth, cyfleoedd dysgu a datblygu a'r cyfle i lywio darparu gwasanaethau i oedolion ag anabledd dysgu yng Nghaerdydd yn y dyfodol.

I gael rhagor o wybodaeth neu sgwrs anffurfiol am y cyfle hwn cysylltwch ag Emma Mulinder, Rheolwr Gweithredol ar .

Mae'r swydd hon yn amodol ar wiriadau manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae Diogelu ac Amddiffyn Plant yn flaenoriaethau allweddol i'r Cyngor. Ein nod yw rhoi cymorth i blant ac oedolion sy'n agored i niwed gan sicrhau eu bod mor ddiogel ?? phosibl. Mae ein gwasanaethau a'n hysgolion wedi ymrwymo i sicrhau diogelwch pob plentyn ac oedolyn sy'n agored i niwed, a byddant yn gweithredu i ddiogelu eu llesiant. Maent yn cydnabod bod gan blant ac oedolion sy'n agored i niwed yr hawl i gael eu hamddiffyn. Cefnogir hyn yn ethos cyffredinol y Cyngor a'r holl ysgolion.

Mae'r swydd hon yn addas ar gyfer ei rhannu.

Croesewir ceisiadau yn y Gymraeg ac yn y Saesneg. Ni chaiff ceisiadau a dderbynnir yn y Gymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Fel sefydliad sector cyhoeddus mawr, mae'n bwysig i ni ein bod yn cefnogi llesiant economaidd ein dinasyddion a bod ein gweithlu'n adlewyrchu'r cymunedau a wasanaethwn yn well. Felly, er nad yw'n ofyniad ar gyfer cais, rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan unigolion nad ydynt yn cael eu cynrychioli'n ddigonol, sef y rhai:

25 oed ac iau

nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant

o'n cymunedau lleol, yn benodol y rhai o gymuned pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig a Phobl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol Caerdydd

sy'n gallu cyfathrebu'n rhugl yn y Gymraeg

36876.00 - 39782.00 GBP Annual

Team Manager

JobG8
Cardiff, UK
Contract

Published on 25 Nov 2019