Skip to main content

Systems & Process Improvement Officer

About The Service

The Education and Lifelong Learning Directorate provides the strategic, professional and operational support to enable the Council to fulfil its responsibilities for early years education, statutory age education, education in school sixth forms and a youth service.

There are 127 schools in Cardiff consisting of 3 nursery schools, 98 Primary Schools, 18 Secondary Schools, 7 Special Schools & 1 Pupil Referral Unit.

There are 52,113 learners on a school roll from Nursery to National Curriculum Year 11 (ages 3 -16) and 3,113 learners on roll post-16. A total of 55,226 learners in Cardiff schools as at January 2019. There are also an additional 353 learners Educated Other Than At School (EOTAS), 334 pre-16 and 19 post-16.

The work of the Directorate is organised into four service areas: Achievement, Inclusion, Services to Schools, School Organisation and Access and Planning.

Each of these supports the overall purpose of improving the achievement of learners. The Directorate also commissions the Central South Consortium to provide School Improvement Services to all of its schools.

About the Job

This role is to support the digitalisation of services and drive a cultural change in the use of management information systems within Youth Services in the Education Directorate. To work with managers and staff across the Directorate to identify improved business process models, which will assist in the optimisation of the central Education Management System by and for the benefit of the Youth Service.

What We Are Looking For From You

The Education Directorate is seeking an experienced, innovative officer to support the transformation of business processes and management information systems within the Youth Service; providing the technical knowledge and expertise to enable the digitalisation of data collection, storage and reporting methods. The postholder will work with managers and staff to optimise use of the central Education Management System to meet service requirements.

The postholder will need to be competent users of databases and reporting tools, be extremely motivated and be able to breakdown problems to deliver positive solutions.

This is a key post and pivotal to the delivery of information management improvement plans within the Directorate.

Additional information

For an informal discussion about this post, please call Suzanne Scarlett, Partnerships and Performance Manager on .

This post is suitable for post share.

We welcome applications in both English and Welsh. Applications received in Welsh will not be treated less favourably than English applications.

Am Y Gwasanaeth

Mae'r Gyfarwyddiaeth Addysg a Dysgu Gydol Oes yn darparu cymorth strategol, proffesiynol a gweithredol er mwyn galluogi'r Cyngor i gyflawni ei gyfrifoldebau ar gyfer addysg blynyddoedd cynnar, addysg oedran statudol, addysg mewn chweched dosbarthiadau ysgolion & gwasanaeth ieuenctid.

Mae 127 o ysgolion yng Nghaerdydd sy'n cynnwys 3 ysgol feithrin, 98 ysgol gynradd, 18 ysgol uwchradd, 7 Ysgol arbennig & 1 Uned Atgyfeirio Disgyblion.

Mae 52,113 o ddysgwyr ar gofrestr ysgol o'r dosbarth Meithrin i Flwyddyn 11 Cwricwlwm Cenedlaethol (oedrannau 3 - 16) a 3,113 o ddysgwyr ar y gofrestr ôl 16. Ym mis Ionawr 2019, roedd cyfanswm o 55,226 o ddysgwyr mewn ysgolion Caerdydd. Mae hefyd 353 o ddysgwyr Addysg Heblaw yn yr Ysgol ychwanegol, 334 cyn 16 a 19 ôl-16.

Rhennir gwaith y Gyfarwyddiaeth yn bedwar maes gwasanaeth Cyflawniadau, Cynhwysiant, Gwasanaethau i Ysgolion & Ad-drefnu, Mynediad a Chynllunio Ysgolion.

Mae pob un o'r rhain yn ateb diben cyffredinol gwella cyflawniad dysgwyr. Mae'r Gyfarwyddiaeth hefyd yn comisiynu Consortiwm Canolbarth y De i ddarparu Gwasanaethau Gwella Ysgolion i bob un o'i hysgolion.

Am Y Swydd

Diben y rôl yw cefnogi'r gwaith o ddigidaleiddio gwasanaethau ac ysgogi newid diwylliannol i'r ffordd y mae systemau rheoli gwybodaeth yn cael eu defnyddio yn y Gwasanaethau Ieuenctid yn y Gyfarwyddiaeth Addysg. Gweithio gyda rheolwyr a staff ledled y Gyfarwyddiaeth i nodi modelau prosesu busnes gwell, fydd yn cynorthwyo gydag optimeiddio'r System Rheoli Addysg ganolog er budd y Gwasanaeth Ieuenctid.

Beth Rydym Ei Eisiau Gennych

Mae'r Gyfarwyddiaeth Addysg yn chwilio am swyddog profiadol ac arloesol i gefnogi'r gwaith o drawsnewid prosesau busnes a systemau rheoli gwybodaeth yn y Gwasanaeth Ieuenctid; gan ddarparu gwybodaeth ac arbenigedd technegol i alluogi digidaleiddio dulliau casglu, storio ac adrodd data. Bydd deiliad y swydd yn gweithio gyda rheolwyr a staff i wneud y defnydd gorau o'r System Rheoli Gwybodaeth ganolog er mwyn bodloni gofynion y gwasanaeth.

Bydd angen i ddeiliad y swydd allu defnyddio cronfeydd data ac offer adrodd yn hyderus, bod yn llawn cymhelliant a gallu dadansoddi problemau er mwyn cyflawni atebion cadarnhaol.

Dyma swydd allweddol sy'n ganolog i gyflawni cynlluniau gwella rheoli gwybodaeth yn y Gyfarwyddiaeth.

Gwybodaeth Ychwanegol

I gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, ffoniwch Suzanne Scarlett, y Rheolwr Partneriaethau a Pherfformiad ar .

Mae'r swydd hon yn addas i'w rhannu.

Croesewir ceisiadau yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ni chaiff ceisiadau a dderbynnir yn Gymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Systems & Process Improvement Officer

CARDIFF COUNTY COUNCIL
Cardiff, UK
Permanent

Published on 7 Dec 2019