Skip to main content

Senior Inquiry Manager

Senior Inquiry Manager

Swansea Civic Centre, Swansea SA1 3SN

£30,989 - £41,095

Influence the direction of a brand-new public body

The Independent Monitoring Authority for Citizens' Rights is a brand-new public body. Our role will be to monitor the UK's implementation and application of the agreements made by our Government with the EU, and EEA/EFTA states, to guarantee the rights of their citizens living in the UK, now that we have left the EU. To fulfil this crucial commitment, the IMA needs to be fully operational by 31 December 2020. So, joining us gives you an exciting opportunity to help shape, at pace, the way we deliver on our responsibilities.

Both challenging and professionally rewarding - a career-defining opportunity

As Senior Inquiry Manager, you'll be part of a high-performing team of Inquiry Managers and Officers conducting inquiries into the UK government and public authorities' application of citizens' rights under the EU Withdrawal Agreement and EEA-EFTA Separation Agreement.

As well as conducting inquiries, you'll produce r eports and recommendations on the complex, challenging and wide-ranging area of citizens' rights. These include residency, social security, reciprocal healthcare, mutual recognition of professional qualifications and other economic rights. You'll also be involved in investigating complaints received by the IMA relating to potential breaches of rights.

This is a unique opportunity to influence and shape the way citizens' rights are applied in our national social and economic landscape.

What you'll bring

As well as being an experienced, visible and supportive leader, we're also looking for you to have excellent stakeholder management skills. You should have the ability to work across different government departments to achieve results and influence others where they may be conflicting views. And, as well as being an effective negotiator, you must be able to demonstrate strong judgment and confident decision-making.

With a sound understanding of citizens' rights, you should be able to produce evidence-based reports and make clear, justified and defensible recommendations. You'll also need the ability to interpret complex data to support the delivery of inquiries.

Benefits

Join us, and you'll receive a competitive benefits package that includes generous annual leave, valuable learning and development opportunities and a highly desirable contributory pension scheme. Our maternity and paternity leave is considerably more than the statutory minimum, and our multiple staff wellbeing initiatives (including flexible working options) ensure a good work/life balance.

For more details and to apply, visit our website.

Closi ng date: 10 July 2020.

We are an equal opportunity employer and value diversity at our company. We do not discriminate on the basis of race, religion, colour, national origin, gender, sexual orientation, age, marital status or disability status.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uwch Reolwr Ymchwilio

Canolfan Ddinesig Abertawe, Abertawe SA1 3SN

Dylanwadu ar gyfeiriad corff cyhoeddus newydd sbon

Mae'r Awdurdod Monitro Annibynnol (IMA) ar gyfer Hawliau Dinasyddion yn gorff cyhoeddus newydd sbon. Ein rôl ni fydd monitro sut mae'r DU yn gweithredu ac yn defnyddio'r cytundebau a wnaed gan ein Llywodraeth gyda'r UE, a gwladwriaethau'r Ardal Economaidd Ewropeaidd/Ardal Masnach Rydd Ewrop, i sicrhau hawliau dinasyddion sy'n byw yn y DU nawr ein bod ni wedi gadael yr UE. I gyflawni'r ymrwymiad hollbwysig hwn, mae angen i'r IMA fod yn gwbl weithredol erbyn 31 Rhagfyr 2020. Felly, mae ymuno â ni yn rhoi cyfle cyffrous i chi helpu i lywio'r ffordd rydyn ni'n cyflawni ein cyfrifoldebau, a hynny'n gyflym.

Cyfle i ddiffinio'ch gyrfa, sy'n eich herio ac yn rhoi boddhad proffesiynol i chi

Fel Uwch Reolwr Ymchwilio, byddwch yn rhan o dîm o Swyddogion a Rheolwyr Ymchwilio perfformiad uchel, a fydd yn ymchwilio i sut mae Llywodraeth y DU ac awdurdodau cyhoeddus yn rhoi hawliau dinasyddion ar waith o dan y Cytundeb Ymadael â'r UE a Chytundeb Gwahanu EEA-EFTA.

Yn ogystal â chynnal ymchwiliadau, byddwch yn llunio adroddiadau ac argymhellion ar faes cymhleth ac eang hawliau dinasyddion. Mae'r maes hwn yn cynnwys preswyliad, nawdd cymdeithasol, gofal iechyd cilyddol, cydnabyddiaeth gilyddol o gymwysterau proffesiynol a hawliau economaidd eraill. Byddwch hefyd yn rhan o'r broses o ymchwilio i gwynion mae'r IMA yn eu derbyn, sy'n ymwneud ag achosion posibl o dorri hawliau.

Mae hwn yn gyfle unigryw i lywio a dylanwadu ar y ffordd mae hawliau dinasyddion yn cael eu gweithredu yn ein tirlun cymdeithasol ac economaidd cenedlaethol.

Beth fyddwch chi'n ei gynnig

Yn ogystal â rhywun sy'n arweinydd profiadol, gweladwy a chefnogol, rydyn ni'n chwilio am unigolyn sydd â sgiliau rheoli rhanddeiliad rhagorol. Dylech chi fod â'r gallu i weithio ar draws gwahanol adrannau o'r llywodraeth er mwyn sicrhau canlyniadau a dylanwadu ar bobl eraill lle bo ganddynt safbwyntiau sy'n gwrthdaro. Yn ogystal â meddu ar sgiliau trafod effeithiol, mae'n rhaid i chi allu dangos crebwyll cryf a gwneud penderfyniadau'n hyderus.

Gyda dealltwriaeth gynhwysfawr o hawliau dinasyddion, fe ddylech chi allu llunio adroddiadau seiliedig ar dystiolaeth a gwneud argymhellion clir y mae modd eu cyfiawnhau a'u hamddiffyn. Bydd hefyd angen i chi allu dehongli data cymhleth er mwyn helpu i gyflawni ymchwiliadau.

Buddiannau

Ymunwch â ni ac fe gewch chi becyn buddiannau cystadleuol sy'n cynnwys gwyliau blynyddol hael, cyfleoedd dysgu a datblygu gwerthfawr, a chynllun pensiwn cyfrannol deniadol iawn. Mae ein habsenoldeb mamolaeth a thadolaeth yn sylweddol fwy na'r isafswm statudol, ac mae ein mentrau llesiant staff niferus (sy'n cynnwys opsiynau gweithio hyblyg) yn sicrhau cydbwysedd da rhwng bywyd a gwaith.

I gael rhagor o fanylion ac i wneud cais, ewch i'n gwefan.

Dyddiad cau: Noder, adolygir lefelau ymgeisio yn barhaus ac efallai y bydd dyddiadau cau yn newid os bydd llawer o ddiddordeb. Fe'ch cynghorir i gyflwyno eich cais mewn da bryd cyn y dyddiad cau.

Dyddiad cau: 10 Gorffennaf 2020.

Rydyn ni'n gyflogwr cyfle cyfartal ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth yn ein cwmni. Nid ydym yn gwahaniaethu ar sail hil, crefydd, lliw, tarddiad cenedlaethol, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, oedran, statws priodasol na statws anabledd...... click apply for full job details

Senior Inquiry Manager

Independent Monitoring Authority
Swansea, UK
Permanent

Published on 11 Jul 2020