Skip to main content

Registered Manager

About The Service

An exciting opportunity has become available at Cardiff Council Children's Services, and we are recruiting a Manager for Ty Storrie, our a short break facility for disabled children and young people.

About the job

This is an exciting time to join a service, which puts the individual at the heart of our work. The team works from a strengths-based (Signs of Safety) approach to meet the needs of children and their families.

The successful candidate will demonstrate excellent leadership and management skills, ensuring that the home meets all regulatory standards in order to provide excellent quality of care to the children and young people who attend for overnight stays.

What We Are Looking For From You

You will need to be able to meet the requirements of The Regulated Services Regulations.

You will need to be suitably qualified and registered with Social Care Wales as well as having significant experience of working in a Residential Child Care setting at a management level. You will need a 'can do' and positive outlook, with effective management techniques and experience of implementing change and leading on service development. Excellent communication skills and the ability to negotiate and mediate is essential for this role.

Additional information

For further information or informal conversation about this opportunity please contact Angela Bourge, Operational Manager on telephone number .

This post is subject to Disclosure and Barring Service Enhanced checks.

Safeguarding and Child Protection are key priorities for the Council. We aim to support children and vulnerable adults to ensure they are as safe as they can possibly be. Our services and schools are committed to ensuring the safety and protection of all children and vulnerable adults, and will take action to safeguard their well-being, and acknowledge that children and vulnerable adults have a right to protection. This is supported in the general ethos of the Council and all schools.

This vacancy is suitable for post share.

We welcome applications in both English and Welsh. Applications received in Welsh will not be treated less favourably than English applications.

Am Y Gwasanaeth
Mae cyfle cyffrous gyda Gwasanaethau Plant Cyngor Caerdydd ac rydym yn recriwtio Rheolwr ar gyfer Tŷ Storrie, sy'n gyfleuster seibiant byr ar gyfer plant a phobl ifanc anabl

Am Y Swydd
Mae hwn yn gyfle cyffrous i ymuno â gwasanaeth sy'n rhoi'r unigolyn wrth wraidd ein gwaith. Mae'r tîm yn gweithio yn ôl dull seiliedig ar gryfderau (Arwyddion Diogelwch) i ddiwallu anghenion plant a'u teuluoedd.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn meddu ar sgiliau arwain a rheoli gwych, gan sicrhau bod y cartref yn bodloni pob safon reoleiddiol er mwyn cynnig gofal o safon arbennig i'r plant a'r bobl ifanc sy'n aros dros nos.

Beth Rydym Ei Eisiau Gennych
Bydd angen i chi allu bodloni gofynion Rheoliadau'r Gwasanaethau a Reoleiddir.

Bydd angen i chi feddu ar y cymwysterau priodol ac wedi'ch cofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru yn ogystal â meddu ar brofiad helaeth o weithio mewn lleoliad gofal plant preswyl ar lefel reoli. Bydd angen agwedd bositif a gweithgar, ynghyd â thechnegau rheoli effeithiol a phrofiad o weithredu newid ac arwain ar ddatblygu gwasanaethau. Mae sgiliau cyfathrebu ardderchog a'r gallu i negodi a chyfryngu yn hanfodol ar gyfer y rôl hon.

Gwybodaeth Ychwanegol
I gael rhagor o wybodaeth neu sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch ag Angela Bourge, Rheolwr Gweithredol, ar .

Mae'r swydd hon yn amodol ar Wiriadau Manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae Diogelu ac Amddiffyn Plant yn brif flaenoriaethau gan y Cyngor. Ein nod yw cefnogi plant ac oedolion sy'n agored i niwed er mwyn sicrhau eu bod mor ddiogel â phosibl. Mae ein gwasanaethau a'n hysgolion wedi ymrwymo i sicrhau diogelwch pob plentyn ac oedolyn sy'n agored i niwed, a byddant yn gweithredu i ddiogelu eu lles. Maent yn cydnabod bod gan blant ac oedolion sy'n agored i niwed yr hawl i gael eu hamddiffyn. Caiff hyn ei gefnogi yn ethos cyffredinol y Cyngor a'r holl ysgolion.

Mae'r swydd hon yn addas i'w rhannu.

Croesewir ceisiadau yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ni chaiff ceisiadau a dderbynnir yn Gymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Registered Manager

CARDIFF COUNTY COUNCIL
Cardiff, UK
Permanent

Published on 7 Dec 2019