Skip to main content

Members Of The Boundary Commission For Wales

The Boundary Commission for Wales is an advisory Non-Departmental Public Body funded by the Cabinet Office. The Commission is required to keep the Westminster Parliamentary constituencies in Wales under review.

This is an outstanding opportunity to sit on a high profile commission that plays an important role in shaping electoral boundaries in Wales. As a member, you will review Parliamentary constituencies and reach reasoned conclusions about recommendations on boundaries.  You must be a strong analytical thinker with excellent evaluation and reasoning skills with a commitment to work in an independent and politically neutral manner. You should also understand the different tiers of local and central governments and the services they provide.

It is highly desirable for candidates to have experience working as a senior officer in, or involvement with, the public sector in Wales, and have an understanding of the context and geography of Wales. While fluency in the Welsh language is not a requirement for this post, applicants would be expected to show empathy for the Welsh language and an appreciation of the bilingual communities throughout Wales.

Remuneration is currently £505.50 for a full day; reasonable expenses will also be paid.

 

The Cabinet Office is committed to providing equal opportunities. The principles of fair and open competition will apply and appointments will be made on merit. You will also be required to declare any potential conflict of interest.

For more information on how to apply for this role, please visit the Centre for Public Appointments website via the link provided below. The closing date for receipt of applications is 23 April 2020. Application forms received after this date will not be considered. It is expected that interviews will be held in July for this role.

If you need any further assistance in applying for this role or would like an alternative format of the application pack, please contact bcwmemberrecruitment@cabinetoffice.gov.uk.

_______________________________________________________________

AELODAU O'R COMISIWN FFINIAU I GYMRU

Mae'r Comisiwn Ffiniau i Gymru yn Gorff Cyhoeddus anadrannol cynghorol a ariennir gan Swyddfa'r Cabinet. Mae'n ofynnol i'r Comisiwn gadw etholaethau Seneddol San Steffan yng Nghymru dan adolygiad.

Mae hwn yn gyfle rhagorol i eistedd ar gomisiwn proffil uchel sy'n chwarae rhan bwysig o ran llunio ffiniau etholiadol yng Nghymru. Fel aelod, byddwch yn adolygu etholaethau Seneddol ac yn cyrraedd casgliadau rhesymegol ynghylch argymhellion ar ffiniau.  Mae'n rhaid i chi fod yn feddyliwr dadansoddol cryf gyda sgiliau gwerthuso a rhesymu rhagorol ag ymrwymiad i weithio mewn modd annibynnol a gwleidyddol niwtral. Dylech chi hefyd ddeall gwahanol haenau llywodraethau lleol a chanolog a'r gwasanaethau y maent yn eu darparu.

Mae'n ddymunol iawn i ymgeiswyr fod â phrofiad o weithio fel uwch swyddog yn, neu o fod yn gysylltiedig â'r sector cyhoeddus yng Nghymru, a bod â dealltwriaeth o gyd-destun a daearyddiaeth Cymru. Er nad yw rhuglder yn yr iaith Gymraeg yn ofyniad ar gyfer y swydd hon, byddai disgwyl i ymgeiswyr ddangos empathi tuag at y Gymraeg a gwerthfawrogiad o'r cymunedau dwyieithog ledled Cymru.

Ar hyn o bryd y gydnabyddiaeth ariannol yw £505.50 am ddiwrnod llawn; telir treuliau rhesymol hefyd.

Mae Swyddfa'r Cabinet wedi ymrwymo i ddarparu cyfle cyfartal. Bydd egwyddorion cystadleuaeth deg ac agored yn berthnasol a bydd penodiadau'n cael eu gwneud yn ôl teilyngdod. Hefyd bydd gofyn i chi ddatgan unrhyw wrthdrawiad buddiannau posibl.

I gael rhagor o wybodaeth ar sut i wneud cais am y rôl hon, ewch i wefan y Ganolfan Penodiadau Cyhoeddus trwy'r ddolen a ddarperir isod. Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 23 Ebrill 2020. Ni fydd ffurflenni cais a dderbynnir ar ôl y dyddiad hwn yn cael eu hystyried. Disgwylir y cynhelir cyfweliadau ym mis Gorffennaf ar gyfer y rôl hon.

Os oes angen unrhyw gymorth pellach arnoch i wneud cais am y rôl hon neu os hoffech chi gael fformat arall o'r pecyn cais, cysylltwch â bcwmemberrecruitment@cabinetoffice.gov.uk neu 0207 271 0888.

Members Of The Boundary Commission For Wales

Boundary Commission for Wales
Cardiff - Wales
Fixed Term
Remuneration is currently £505.50 for a full day; reasonable expenses will also be paid.

Published on 24 Apr 2020