Skip to main content

Corporate Director - Social Services & Wellbeing / Cyfarwyddwr Corffor

Few roles offer the opportunity to impact on people's lives from first steps through to older age. Bridgend County Borough Council is fast establishing a reputation for high quality practice, service innovation and a highly advanced insight into the integration agenda. So it's a place where you can do even more for the people in our community who need it the most.

This is a role that demands a depth of professional expertise and leadership credentials. You'll bring an assured and informed perspective to lead our Social Services and Wellbeing agenda and respond to the complexities of growing demand through a greater emphasis on partnership working and integrated working. We have a great platform on which to build - a talented and committed workforce; elected members who are supportive and receptive to change; and a track record of good practice and innovation.

You must be able to demonstrate a thorough understanding of the dynamics and challenges of the full spectrum of Social Services, whether your own professional specialism is in Children's or Adults' Services. We'll want to hear from people with clear ideas on how we can maximise the potential of wellbeing initiatives to encourage and support healthier communities, and who can think across different service areas and partnerships.

Visit to find out more or contact Steve Guest at Solace in Business on for a confidential discussion.

Closing date: Monday 24th February 2020

Prin yw'r rolau sy'n cynnig y cyfle i gael effaith ar fywydau pobl o'r camau cyntaf hyd at oedran hŷn. Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn prysur sefydlu enw da ar gyfer ymarfer o ansawdd uchel, arloesi mewn gwasanaethau a dealltwriaeth ddatblygedig iawn o'r agenda integreiddio. Felly mae'n fan lle gallwch wneud hyd yn oed mwy dros y bobl yn eich cymuned sydd ei angen fwyaf.

Mae hon yn rôl sy'n gofyn am ddyfnder o arbenigedd proffesiynol a chymwysterau arweinyddiaeth. Byddwch yn dod â safbwynt sicr a hyddysg i arwain ein hagenda Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant ac yn ymateb i gymhlethdodau galw cynyddol drwy roi mwy o bwyslais ar weithio mewn partneriaeth a gweithio integredig. Mae gennym lwyfan gwych i adeiladu arno - gweithlu talentog ac ymroddedig; aelodau etholedig sy'n gefnogol ac yn barod i newid; a hanes blaenorol o arferion da ac arloesi.

Rhaid eich bod yn gallu dangos dealltwriaeth drylwyr o ddynameg a heriau'r sbectrwm llawn o Wasanaethau Cymdeithasol, p'un a yw eich arbenigedd proffesiynol eich hun ym maes Gwasanaethau i Blant neu i Oedolion. Byddwn am glywed gan bobl sydd â syniadau clir ynghylch sut y gallwn fanteisio i'r eithaf ar botensial mentrau llesiant i annog a chefnogi cymunedau iachach, ac sy'n gallu meddwl ar draws meysydd gwasanaeth a phartneriaethau gwahanol.

Ewch i i gael rhagor o wybodaeth neu ffoniwch Steve Guest yn Solace in Business ar i gael trafodaeth gyfrinachol.

Dyddiad cau: Dydd Llun 24 Chwefror

Corporate Director - Social Services & Wellbeing / Cyfarwyddwr Corffor

BRIDGEND COUNTY BOROUGH COUNCIL
George St, Bridgend CF31 3TS, UK
Permanent

Published on 21 Feb 2020