Skip to main content

Chief Officer - Finance, Performance & Change / Prif Swyddog - Cyllid,

A destination of choice. Make it yours. Bridgend County Borough is a place with a great deal going for it. Ideally situated between Swansea and Cardiff, and with easy access to the M4, it's one of the fastest growing areas in Wales. This role offers both scope and influence: a chance to embed prudent financial thinking at the very heart of change and innovation. If you want to have greater impact this could be the ideal home for your talent. It demands a breadth of perspective and the ability to foster trust and confidence by adding value to key decisions. You'll be in an ideal position to influence performance and be an advocate for new ways of working. The key to this will be your ability to develop a thorough understanding of different service areas, and the aspirations and pressures across the different parts of the organisation. By building trust and credibility with stakeholders and colleagues, you'll be able to maximise the impact of your professional expertise and advice As the Council's S151 officer, proven technical finance skills and experience are a must-have. You should be an individual who relishes change and can bring an outcome-focused approach to complex issues. You should have a well-developed awareness of how to evaluate and mitigate risk in a multi-disciplinary organisation, and have an informed appreciation of the necessity for consistent, objective advice within a political setting Visit our website via the button below to find out more or contact Steve Guest at Solace in Business for a confidential discussion on .

Closing date: Monday 3rd February 2020

Cyrchfan o ddewis. Eich lle chi. Mae Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn lle gydag amryw o bethau o'i blaid. Mae wedi'i lleoli'n ddelfrydol rhwng Abertawe a Chaerdydd, a chyda mynediad hawdd i'r M4, dyma un o'r ardaloedd sy'n tyfu gyflymaf yng Nghymru. Mae'r rol hon yn cynnig cwmpas a dylanwad: cyfle i ymgorffori meddwl ariannol doeth wrth wraidd newid ac arloesedd. Os ydych am gael mwy o effaith gallai hwn fod yn gartref delfrydol i'ch talent. Mae'n gofyn am amrywiaeth o bersbectif a'r gallu i feithrin ymddiriedaeth a hyder drwy ychwanegu gwerth at benderfyniadau allweddol. Byddwch mewn sefyllfa ddelfrydol i ddylanwadu ar berfformiad a bod yn eiriolwr ar gyfer ffyrdd newydd o weithio. Yr allwedd i hyn fydd eich gallu i ddatblygu dealltwriaeth drylwyr o feysydd gwasanaeth gwahanol, a'r dyheadau a'r pwysau ar draws y gwahanol rannau o'r sefydliad. Drwy feithrin ymddiriedaeth a hygrededd gyda rhanddeiliaid a chydweithwyr, byddwch yn gallu sicrhau effaith fwyaf eich arbenigedd a'ch cyngor proffesiynol Fel swyddog S151 y Cyngor, mae sgiliau a phrofiad cyllid technegol amlwg yn hanfodol. Dylech fod yn unigolyn sy'n mwynhau newid ac sy'n gallu cyflwyno dull sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau ar gyfer materion cymhleth. Dylai fod gennych ymwybyddiaeth wedi'i datblygu'n dda o sut i werthuso a lliniaru risg mewn sefydliad amlddisgyblaethol, a gwerthfawrogiad hyddysg o'r agen am gyngor cyson, gwrthrychol o fewn lleoliad gwleidyddol. Ewch i i gael rhagor o wybodaeth neu ffoniwch Steve Guest yn Solace in Business i gael trafodaeth gyfrinachol ar . Dyddiad cau: Dydd Llun 3 Chwefror 2020

Chief Officer - Finance, Performance & Change / Prif Swyddog - Cyllid,

BRIDGEND COUNTY BOROUGH COUNCIL
George St, Bridgend CF31 3TS, UK
Permanent

Published on 4 Feb 2020