Skip to main content

Business Tourism and Regeneration Manager

Gwasanaeth: Economi a Diwylliant
Adran: Datblygu Economaidd
Lleoliad: Canolfan Fusnes Conwy, Cyffordd Llandudno
Cyflog: G10: £42,614 - £45,648
Oriau a Sail: 37 awr yr wythnos, yn barhaol
Gofynion y Gymraeg:
Gan fod y tîm yn gweithio mewn ardal ddwyieithog byddai'r gallu i gyfathrebu yn Saesneg yn hanfodol a Chymraeg yn ddymunol. Rydym yn annog ymgeiswyr sy'n rhugl yn y Gymraeg i ymgeisio am y swydd.
Manylion y Rheolwr ar gyfer trafodaeth anffurfiol am y swydd:
Elen Haf Edwards
Pennaeth Adran - Datblygiad Economaidd

Mae Conwy wedi ymrwymo i gyfle cyfartal ac rydym yn croesawu ymgeiswyr o bob rhan o'r gymuned. Rydym yn darparu opsiwn i bobl anabl wneud cais mewn gwahanol fformatau. Cysylltwch â'r Tîm AD ar i gael cyngor pellach.
Mae'n rhaid i ymgeiswyr lenwi ein ffurflen gais ni i gael eu hystyried. Ni dderbynnir CVs ar eu pen eu hunain. Os nad ydych wedi cael gwahoddiad i gyfweliad o fewn tair wythnos o'r dyddiad cau, dylech gymryd yn ganiataol nad ydych ar y rhestr fer ar gyfer cyfweliad.
Mae Conwy wedi ymrwymo i ddiogelu. Bydd cymwysterau a geirdaon yn cael eu dilysu.
dych chi awydd bod yn rhan o siapio un o gyrchfannau twristiaeth fwyaf poblogaidd y DU (a byddem yn dadlau yn y byd)? Mae Llandudno wedi'i henwi fel un o'r wyth lle gorau yn y byd i deithwyr ymweld â nhw yn 2022 yn ogystal ag ennill teitl prifddinas cychwyn busnes y Deyrnas Unedig (DU). Mae Abergele wedi dod yn fyd-enwog fel cartref "I'm A Celebrity" yn y DU. Mae Conwy, gyda'i chastell eiconig a statws Treftadaeth y Byd UNESCO ac yn un o'r trefi canoloesol sydd wedi'i chadw orau ym Mhrydain. Mae Bae Colwyn yn gartref i gemau Undeb Rygbi Cymru dan 20 oed ac mae'r dref wedi elwa o fuddsoddiad cyfalaf o £70 miliwn dros y pymtheg mlynedd diwethaf. Mae De'r Sir yn gorwedd yn rhannol yn Eryri sef Parc Cenedlaethol mwyaf Cymru ac sydd â statws gwarchodfa Awyr Dywyll. Mae gennym y cyfan - môr, mynyddoedd, llynnoedd a threfi a phentrefi ffyniannus yr ydym yn hynod falch ohonynt. A allech chi fod yn berson perffaith i'n helpu i barhau â'n rhaglen gyffrous o ddatblygiad economaidd yn yr ardal amrywiol a hardd hon?
Rydym yn chwilio am berson arloesol a phrofiadol i arwain ein timau Busnes, Twristiaeth a Chymunedol. Bydd angen i chi fod yn rhagweithiol ac yn arloesol wrth i ni ddechrau deall y tueddiadau ôl-Covid sy'n dod i'r amlwg ac sy'n effeithio ar ein heconomi a'n patrymau gwaith. Byddwch yn uchelgeisiol ac yn greadigol, yn gallu dehongli ein strategaethau allweddol ar gyfer awdurdodau lleol a'r Llywodraeth, deall pwysau'r diwydiant a nodi cyfleoedd.
Mae'r rôl hon yn ganolog i ddatblygu canol ein holl drefi ac aneddiadau, gan helpu i gyflawni prosiectau adfywio sy'n gwella ein heconomi ymwelwyr, yn cefnogi busnesau lleol ac yn helpu i dyfu'r economi.
Gan weithio gyda'r sector lletygarwch a thwristiaeth, byddwch yn ymateb i anghenion ymwelwyr a masnach, gan sicrhau bod ein henw da am ragoriaeth yn cael ei gynnal a'i adeiladu arno er mwyn cynyddu gwariant ymwelwyr wrth sicrhau twristiaeth barchus ar draws ein sir.
Yn rheolwr profiadol, byddwch yn arwain tîm deinamig a llawn cymhelliant o weithwyr proffesiynol sydd â chyfoeth o wybodaeth ac arbenigeddau unigol ac sydd â chymunedau Conwy yn ganolog iddynt.
Mae partneriaethau yn allweddol i lwyddiant y rôl hon o fewn a thu allan i'r Cyngor. Byddwch yn gyfathrebwr, cyflwynydd a rhwydweithydd rhagorol sy'n hyderus wrth weithio gydag uwch gydweithwyr, Aelodau etholedig, y Trydydd Sector a'r gymuned fusnes.
Bydd deiliad y swydd wedi'i leoli yng Nghanolfan Busnes Conwy, ond gydag opsiynau gweithio o gartref hyblyg.
Os ydych chi eisiau bod yn rhan o dîm sy'n helpu i arwain, siapio a gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i'n cymunedau, busnesau a'n harlwy i dwristiaid yna rydym eisiau clywed gennych, ac edrychwn ymlaen at dderbyn eich cais
Cydbwysedd gwaith / bywyd
Rydym yn hyrwyddo ac yn deall pwysigrwydd cydbwysedd gwaith / bywyd cadarnhaol ac iach. Bydd ein gweithwyr ni yn cael 8 gŵyl banc y flwyddyn a hawl i'r gwyliau canlynol:
• Ar ôl penodi 25 diwrnod
• Ar ôl 5 mlynedd o wasanaeth parhaus 30 diwrnod
• Ar ôl 10 mlynedd o wasanaeth parhaus 32 diwrnod
Bydd gwyliau blynyddol a gwyliau banc gweithwyr rhan amser yn cael eu cyfrifo ar sail pro rata.
Rydym hefyd yn ystyried amrywiaeth o opsiynau gweithio hyblyg yn cynnwys:
• Rhannu Swydd
• Gweithio oriau llai a rhan amser
• Contractau tymor ysgol yn unig
• Oriau cywasgedig
• Cynllun oriau hyblyg
• Polisi Sy'n ystyriol o deuluoedd a pholisi absenoldeb arbennig
Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol
Caiff pob gweithiwr ei gynnwys yn awtomatig yn y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar:

Iechyd a Lles
Mae eich Iechyd Lles a'ch lles chi yn bwysig i ni ac rydym wedi ymrwymo i hyrwyddo diwylliant lle caiff iechyd a lles gweithwyr ei gefnogi. Byddwch yn manteisio ar:
• Tâl salwch galwedigaethol
• Mynediad am ddim ddydd a nos i raglen cymorth gweithwyr sy'n darparu cyngor a chymorth
• Polisi Rheoli Presenoldeb cynhwysfawr i gefnogi a chynorthwyo unigolion yn y gwaith, yn ystod cyfnodau o absenoldeb salwch ac wrth ddychwelyd i'r gwaith.
Gwobrau Conwy ac Arbedion Vectis
Gwobrau Conwy yw siop un stop ar gyfer holl fanteision staff Conwy gan gynnwys Cerbydau Aberthu Cyflog i brynu car drwy Tusker, Beicio i'r Gwaith, arian yn ôl ar ofal iechyd, gwobrau gwasanaeth hir, gostyngiadau pris a llawer mwy. Gallwch arbed arian drwy ddefnyddio eich Cerdyn Vectis i gael gostyngiadau ar-lein, tocynnau anrheg am bris is, arian yn ôl a gostyngiadau ar nwyddau mewn siopau. Mae hyn yn cynnwys gostyngiadau yn siopau'r stryd fawr, sinemâu a bwytai i ddisgownt ar foduro, yswiriant, gwestai a gwyliau.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi ymrwymo i'w Safonau Iaith Gymraeg. Rydym yn croesawu ceisiadau yn y Gymraeg a'r Saesneg fel ei gilydd ac ni fydd ffurflenni cais a dderbynnir yn y naill iaith na'r llall yn cael eu trin yn llai ffafriol na'i gilydd.
Wrth fynd ati i hyrwyddo Cyfle Cyfartal, mae Conwy yn croesawu ymgeiswyr o bob rhan o'r gymuned. Bydd pob ymgeisydd anabl sy'n diwallu gofynion hanfodol y swydd yn cael cyfweliad. Bydd y Cyngor yn darparu cyfleusterau gwaith addas ychwanegol ar gyfer ymgeiswyr gydag anabledd.
Service: Economy and Culture
Section: Economic Development
Location: Conwy Business Centre, Llandudno Junction
Salary: G10: £42,614- £45,648
Hours and Basis: 37 hours per week, permanent
Welsh Language Skills:
As the team works in a bilingual area the ability to communicate in English is essential and Welsh desirable. We actively encourage applicants with Welsh fluency.
Manager details for informal discussion regarding the post:
Elen Haf Edwards
Section Head - Economic Development

Do you fancy playing a part in shaping one of the UK's (and we would argue the world's) most popular tourist destinations? Llandudno has been named as one of the eight best emerging places in the world for travellers to visit in 2022 as well as earning the title of the start-up capital of the UK. Abergele has become world famous as the UK home of "I'm A Celebrity". Conwy, with its iconic UNESCO World Heritage castle, is one of Britain's best-preserved medieval towns. Colwyn Bay plays host to the Welsh Rugby Union under 20s matches and the town has benefitted from £70million capital investment over the last fifteen years. The South of the County sits in part in Snowdonia which is Wales' largest National Park and has a Dark Sky reserve status. We have it all - sea, mountains, lakes and thriving towns and villages of which we are immensely proud of. Could you be the perfect person to help us continue with our exciting programme of economic development in this diverse and beautiful area?
We are seeking an innovative and experienced person to lead our Business, Tourism and Community teams. You will need to be proactive and innovative as we begin to understand the post-Covid trends emerging that are affecting our economy and work patterns. You will be ambitious and creative, able to interpret our key Local Authority and Government strategies, understand industry pressures and identify opportunities.
This role is pivotal in developing all of our town centres and settlements, helping to deliver regeneration projects that enhance our visitor economy, support local businesses and help to grow the economy.
Working with the hospitality and tourism sector, you will respond to visitor and trade needs, ensuring our reputation for excellence is maintained and built upon in order to maximise visitor spend whilst ensuring respectful tourism across our county.
An experienced manager, you will lead a highly motivated and dynamic team of professionals who have a wealth of knowledge and individual specialisms and who have Conwy's communities at their heart.
Partnerships are key to the success of this role both within and outside of the Council. You will be an excellent communicator, presenter and networker confident in working with senior colleagues, elected Members, the Third Sector and the business community.
The post holder will be based at the Conwy Business Centre, but with flexible home working options.
If you want to be part of a team that helps to lead, shape and make a real difference to our communities, businesses and tourist offer then we want to hear from you, and look forward to receiving your application.
Closing date: 9 th June 2022
Work life Balance ..... click apply for full job details

Business Tourism and Regeneration Manager

Conwy County Borough Council
Gwynedd, UK
Permanent

Published on 14 May 2022

Share this job now