Chief Executive / Prif Weithredwr

Recruiter
BRIDGEND COUNTY BOROUGH COUNCIL
Location
The Vale of Glamorgan (Bro Morgannwg)
Salary
139000.00 GBP Annual + / Hyd at
Posted
24 Mar 2019
Closes
25 Mar 2019
Job Type
Contract

THE RIGHT TIME. THE RIGHT PLACE.

There couldn't be a better time to take the lead role here at Bridgend County Borough Council. We're an integral part of the biggest City Deal in the UK, with the potential to create 25,000 new jobs. And we're leading the way in Wales when it comes to the integration of health and social care. With a reputation for high performing services and the ambition to play an influential role at a local and regional level, Bridgend is a place where you can make a real difference.

The county borough stretches from the valleys to the coast and sits between Wales' two biggest cities: Cardiff and Swansea. So it's a place that offers a great deal: fantastic lifestyle opportunities; excellent connectivity; and a diversity of demographics and opportunity. We've got a great deal to be positive about, and the emphasis for our new Chief Executive will be on harnessing the talent within our organisation to build on existing strengths and explore new opportunities in collaboration with our partners.

Visit to find out more or contact Evelyn Dougherty at Solace in Business for a confidential discussion on .

YR AMSER CYWIR. Y LLE CYWIR

Ni allai fod amser gwell i gymryd y r??l arweiniol yma yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Rydym yn rhan annatod o'r Fargen Ddinesig fwyaf yn y DU, gyda'r potensial i greu 25,000 o swyddi newydd. Ac rydym yn arwain y ffordd yng Nghymru o ran integreiddio iechyd a gofal cymdeithasol. Gydag enw da am wasanaethau sy'n perfformio'n uchel a'r uchelgais i chwarae r??l ddylanwadol yn lleol ac yn rhanbarthol, ym Mhen-y-bont ar Ogwr gallwch wneud gwahaniaeth gwirioneddol.

Mae'r fwrdeistref sirol yn ymestyn o'r cymoedd i'r arfordir ac yn eistedd rhwng dwy ddinas fwyaf Cymru: Caerdydd ac Abertawe. Felly mae'n lle sy'n cynnig cryn dipyn: cyfleoedd gwych o ran ffordd o fyw; cysylltedd ardderchog; ac amrywiaeth o ran demograffeg a chyfle. Mae gennym lawer o resymau dros fod yn gadarnhaol, a'r pwyslais ar gyfer ein Prif Weithredwr newydd fydd ar harneisio'r dalent yn ein sefydliad i adeiladu ar gryfderau presennol ac ymchwilio i gyfleoedd newydd mewn cydweithrediad ??'n partneriaid.

Ewch i i gael rhagor o wybodaeth neu ffoniwch Evelyn Dougherty yn Solace in Business i gael trafodaeth gyfrinachol ar .