Team Manager / Rheolwr t??m

Recruiter
BRIDGEND COUNTY BOROUGH COUNCIL
Location
The Vale of Glamorgan (Bro Morgannwg)
Salary
42806.00 - 43757.00 GBP Annual + / GBP42,806 - GBP43,757 y flwyddyn
Posted
06 Jul 2018
Closes
18 Jul 2018
Job Type
Contract

37 hours per week

Bridgend County Borough Council offers a great opportunity for you to further your social care career. We want the best people to join us - this is what our children and families deserve.

We are a reflective organisation that continuously builds on its strengths and is committed to the principle that the most effective way of improving outcomes for all Children, Young People and Families is through the provision of accessible, universal services. Join us and you will work in a rewarding environment where staff are valued.

Our targeted family support services are co-located with our safeguarding hubs, to provide a continuum of services ranging from early help to intensive provision to families with complex needs. Our Safeguarding teams are located in three community based hubs around the borough. We also have teams who offer expertise in relation to Children with Disabilities, Young People aged 16+ who are entitled to leaving care services and fostering services.

We are currently remodelling our residential services to ensure there are a range of pathways for children and young people. Alongside this is a review of our existing fostering service and some new and innovative approaches to develop and support foster carer households.

The Team Manager - placements will be involved in implementing and overseeing an exciting new service model which brings together our placements team, residential provision and newly developed psychology and outreach services. You will work closely with our Team Manager for Bridgend Foster Care. The aim of this approach is to improve outcomes for children by increasing local provision and achieving greater placement stability.

We encourage applications from both experienced Social Workers and existing managers. In return you will receive a robust induction, regular supervision, training and mentoring where required. Additionally you will be able to further your career with both development and promotional opportunities.

Applicants should note that a criminal records check by the Disclosure & Barring Service (DBS) will be necessary for the successful applicant.

37 awr yr wythnos

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnig cyfle gwych i chi ddatblygu eich gyrfa ym maes gofal cymdeithasol. Rydym am i'r bobl orau ymuno a ni - dyma y mae ein plant a'n teuluoedd yn ei haeddu.

Rydym yn sefydliad myfyriol sy'n adeiladu ar ei gryfderau yn barhaus ac sy'n ymrwymedig i'r egwyddor mai'r ffordd fwyaf effeithiol o wella canlyniadau i'r holl Blant, Pobl Ifanc a Theuluoedd yw drwy ddarparu gwasanaethau hygyrch, cyffredinol. Ymunwch a ni a byddwch yn gweithio mewn amgylchedd gwobrwyol lle mae'r staff yn cael eu gwerthfawrogi.

Mae ein gwasanaethau cymorth wedi'u targedu i deuluoedd wedi'u cyd-leoli a'n canolfannau diogelu, i ddarparu continwwm o wasanaethau yn amrywio o gymorth cynnar i ddarpariaeth ddwys i deuluoedd ag anghenion cymhleth. Mae ein timau diogelu wedi'u lleoli mewn tair canolfan gymunedol ledled y fwrdeistref. Yn ogystal, mae gennym dimau sy'n cynnig arbenigedd mewn perthynas a Phlant ag Anableddau, Pobl Ifanc 16 oed a h?n y mae ganddynt hawl i wasanaethau gadael gofal a gwasanaethau maethu.

Ar hyn o bryd rydym yn ailfodelu ein gwasanaethau preswyl i sicrhau bod amrywiaeth o lwybrau i blant a phobl ifanc. Ochr yn ochr a hyn ceir adolygiad o'n gwasanaeth maethu presennol a rhai dulliau newydd ac arloesol i ddatblygu a chynorthwyo aelwydydd gofalwyr maeth.

Y Rheolwr Tim - bydd lleoliadau yn rhan o weithredu a goruchwylio model gwasanaeth newydd cyffrous sy'n dwyn ynghyd ein tim lleoliadau, darpariaeth breswyl a gwasanaethau seicoleg a gwaith allanol sydd newydd eu datblygu. Byddwch yn gweithio'n agos gyda'n Rheolwr Tim ar gyfer Gofal Maeth Pen-y-bont ar Ogwr. Bwriad y dull hwn yw gwella canlyniadau i blant drwy gynyddu darpariaeth leol a chyflawni gwell sefydlogrwydd lleoliad.

Rydym yn annog ceisiadau gan Weithwyr Cymdeithasol profiadol a rheolwyr presennol. Yn gyfnewid byddwch yn cael cyfnod sefydlu cadarn, goruchwyliaeth reolaidd, hyfforddiant a mentora lle y bo angen. Yn ogystal byddwch yn gallu datblygu eich gyrfa ymhellach gyda chyfleoedd datblygu a hyrwyddo.

Dylai ymgeiswyr nodi y bydd yn angenrheidiol i'r ymgeisydd llwyddiannus gael gwiriad cofnodion troseddol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).