Family Engagement Officer (Temporary) / Swyddog Ymgysylltu ?? Theuluoe

Recruiter
BRIDGEND COUNTY BOROUGH COUNCIL
Location
The Vale of Glamorgan (Bro Morgannwg)
Salary
Competitive
Posted
19 Dec 2017
Closes
21 Dec 2017
Job Type
Contract
19.5 hours per week - Term TimeTemporary for up to two termsThe Governors of Afon Y Felin Primary School wish to appoint a highly motivated Family Engagement Officer to further develop the current practice within the school. We would like to hear from enthusiastic, energetic practitioners, experienced in direct work with parents and families.Candidates must have an understanding of effective family engagement strategies within a primary school setting and the ability to identify and respond to the needs of parents, carers and families.The successful candidate will enjoy working as part of a dedicated team in an inclusive environment which is committed to the wellbeing of our children.The successful candidate will:Have a NVQ Level 3 for Teaching Assistants or equivalent;Have experience of leading/facilitating/monitoring and evaluating initiatives for parents and families in a school/community setting;Be enthusiastic about speaking with and engaging families and be flexible in their approach to the varying demands of this role;Be flexible and be able to work on their own initiative;Have a demonstrable commitment to continuing professional development;Have excellent literacy and numeracy skills.If you feel that this is a school with the right professional challenges for you and you believe that you are able to meet that challenge we welcome your application.This post requires a criminal records check through the Disclosure & Barring Service (DBS)19.5 awr yr wythnosDros dro am hyd at ddau dermMae Llywodraethwyr Ysgol Gynradd Afon Y Felin yn dymuno penodi Swyddog Ymgysylltu a Theuluoedd llawn cymhelliant i ddatblygu'r arfer presennol yn yr ysgol. Hoffem glywed gan ymarferwyr brwdfrydig, egniol a phrofiadol mewn gwaith uniongyrchol gyda rhieni a theuluoedd.Rhaid i ymgeiswyr gael dealltwriaeth o strategaethau effeithiol i ymgysylltu a theuluoedd mewn ysgol gynradd ac yn gallu nodi ac ymateb i anghenion rhieni, gofalwyr a theuluoedd.Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn mwynhau gweithio fel rhan o dim ymroddedig mewn amgylchedd cynhwysol sy'n ymrwymedig i lesiant ein plant.Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn:Meddu ar NVQ Lefel 3 ar gyfer Cynorthwywyr Addysgu neu gyfwerth;Meddu ar brofiad o arwain/hwyluso/monitro a gwerthuso mentrau i rieni a theuluoedd mewn lleoliad ysgol/cymuned;Bod yn frwdfrydig am siarad a theuluoedd ac ymgysylltu a hwy a bod yn hyblyg yn eu dull o ran gofynion amrywiol y rol hon;Bod yn hyblyg a gallu gweithio ar eich menter eich hun;Ymrwymiad amlwg i ddatblygiad proffesiynol parhaus;Sgiliau llythrennedd a rhifedd gwych.Os ydych yn teimlo bod hon yn ysgol a'r heriau proffesiynol cywir i chi a'ch bod yn credu y gallwch ateb yr her honno rydym yn croesawu eich cais.Mae'r swydd hon yn ei gwneud yn ofynnol cael gwiriad cofnodion troseddol drwy'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS)